OBCHODNÉ PODMIENKY

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie ( meno, priezvisko, adresa, e-mail, prípadne tel. číslo ). Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím osobám.

OBJEDNÁVANIE TOVARU
Pozrite si tovar, ktorý si chcete objednať, napíšte si jeho názov, každý tovar osobitne. Do emailu napíšte jeho presný názov a napíšte počet kusov, prípadne farbu, druh, model  a pod.. Prípadne do objednávky pripojte „link“ na konkrétny tovar.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Predávajúci plne zodpovedá za vady tovaru, ktoré neboli spôsobené kupujúcim podľa  § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a podľa  § 3 ods. 1 písm. 1) zákona o predaji na diaľku.

PLNENIE OBJEDNÁVKY
Objednaný tovar  dodávame do 7 pracovných dní od prijatia a potvrdenia objednávky. V prípade predĺženia lehoty dodania Vás budeme kontaktovať a zistíme, či Vám predĺžená lehota vyhovuje.

SPOSOB DODANIA TOVARU
Tovar posielame dobierkou Slovenskou poštou formou doporučeného alebo poisteného balíka 1. triedou a v  prípadne podľa žiadosti spotrebiteľa i prostredníctvom kuriérskej spoločnosti,

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUV
Právo na odstúpenie od zmluvy:
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa .............. (doplňte podľa pokynov v bode 1 podľa Zákona 102/2014 - O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese .............. (doplňte podľa pokynov v bode 2 podľa Zákona 102/2014 - O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Božena Mihalcová
Makovická 97/3
089 01 Svidník

Týmto oznamujem/e, že odstupujem/e od kúpnej zmluvy na tovar ................................................................................
Dátum objednávky .....................
Meno a priezvisko spotrebiteľa .................................................................................
Adresa ...........................................................................

Dátum                                                                                                   
..............................................   

Podpis spotrebiteľa

........................................................................

REKLAMÁCIA – VRÁTENIE TOVARU - NOVÝ TOVAR

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a nie nesprávnu manipuláciu alebo nešetrné zaobchádzanie, nedodržanie spôsobu inštalácie,  či nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nejde ju ani ako takú reklamovať.
Pri vrátení tovaru postupujeme podľa Zákona 102/2014,  §3  ods. 1 pís. h) o predaji na diaľku.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa  § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

PODMIENKY PRE RIEŠENIE SPORU PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU ALTERNATÍVNEHO  RIEŠENIA SPORU
Spotrebiteľ má možnosť riešiť spor s predávajúcim prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporu podľa  § 3 ods. 1 písm. t) zákona o predaji na diaľku.

DAŇOVÝ DOKLAD

Daňovým dokladom je faktúra, priložená k odosielanému tovaru, alebo je odoslaná elektronická faktúra. Prílohu tvorí ZÁRUČNÝ LIST.

Elektronická faktúra  je riadny účtovný doklad a po vytlačení si ju môžete zaevidovať do účtovníctva. Daňový doklad v elektronickej forme je podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 zo dňa 18.6.2002,§32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým dokladom.